/a>
Our Curriculum Enhancement Committee for 2018-2019:   
 
 
  • Kindergarten - Nhimy Chung
  • 1st Grade - Kelly Bach
  • 2nd Grade - Erin Milller & Elma Nahm
  • 3rd Grade - Anne Kovolansky & Nina Abelman
  • 4th Grade - Dionne & Danna
  • 5th Grade - Heather MacMillan, Kerry Deutsch & Nina Abelman
  • Curriculum Enhancement Chair - Jamie Bland